מכרז זה פג תוקף

רכישת תפילין ותשמישי קדושה

הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: "המזמינה" או: "הקרן") מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות לאספקת תפילין ותשמישי קדושה, הכל כמפורט בהזמנה זו וביתר מסמכיה.
2. תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד, במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

  1. המציע הוא חברה אשר התאגדה או נרשמה על פי דיני מדינת ישראל או עוסק מורשה.
  2. למציע ניסיון מוכח באספקת תפילין וכן תשמישי קדושה (טליתות/סידורים/כיסויי קטיפה לטליתות ותפילין, לפחות ל – 2 לקוחות שונים במהלך השנים 2014-2019 ולפחות 100 זוגות תפילין לכל לקוח.
  3. המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי בסך העולה על 400,000 ש"ח עבור כל אחת מהשנים 2017 ו 2018.
  4. המציע המציא המחאה של המציע אשר תשמש כערבות מכרז כאמור בסעיף 7.11 להלן.
  5. המציע מנהל ספרים כנדרש עפ"י כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס), התשל"ו-1976 והמציא את כל האישורים הנדרשים על פי חוק זה, לרבות אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.