מכרזים פומביים

מכרז מסגרת פומבי מס' 04/20 לאספקת ציוד תחזוקה, כלי עבודה וחומרי בניין.

מכרז פומבי 04/20 לאספקת ציוד תחזוקה, כלי עבודה וחומרי בניין הקרן למורשת הכותל המערבי ("הקרן") מזמינה בזאת הצעות לאספקת ציוד תחזוקה, כלי עבודה וחומרי

מכרז מסגרת פומבי מס'05/20 למתן שירותי דפוס לקרן למורשת הכותל המערבי

אספקת מתכלים וחומרי ניקיון

הודעה בדבר דחיית מועדים נמסרת בזאת הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז ליום ב' 3.8.20 בשעה 14:00 בכל יתר המועדים והוראות המכרז,

ביצוע עבודות הנדסיות במתחם הכותל המערבי בירושלים